Gedragscode

Grenzen zijn niet altijd eenduidig. De ene deelnemer wil wel een arm om zich heen bij verdriet, de ander vindt dat onprettig. Maar er is wel één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en contacten tussen deelnemers en vrijwilligers/beroepskrachten zijn ontoelaatbaar. Tip Top Vakanties wil er alles aan doen om dit te voorkomen. Daarom hebben wij voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens deze gedragscode zult handelen.

Een (vrijwillige) medewerker:

 1. zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. onthoudt zich ervan de deelnemers te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 4. ontvangt de deelnemer niet bij hem thuis.
 5. onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik. Alle seksuele handelingen, ‑contacten en –relaties tussen vrijwilliger en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. zal tijdens de activiteiten zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemer in de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals het toilet, de kleedkamer of hotelkamer.
 8. heeft de plicht deelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 9. is verplicht bij de vrijwilliger coördinator van Tip Top Vakanties melding te maken wanneer hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 10. krijgt of geeft geen (im-)materiële vergoedingen van of aan deelnemers.
 11. zal in die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen onverwijld contact opnemen met vrijwilliger coördinator van Tip Top Vakanties.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (vrijwilliger/medewerker t.o.v. deelnemer) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan de directie oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.